ENGAGE modules – Suomi

ENGAGE:n toteutuksessa voidaan käyttää erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Siten koulut voivat käyttää ongelmalähtöistä lähestymistapaa (ilmiöoppimista) ja osallistavaa oppimista, jotka tarjoavat mahdollisuuden ottaa oppilaita aktiivisesti mukaan ja motivoida heitä hyödyntämällä heidän omia kokemuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja taitojaan ongelmien ratkaisemisessa, käyttämällä heitä kiinnostavia arkielämän esimerkkejä ja tilanteita sekä käyttämällä erilaisia uusia, oppilaille mieluisia opetusmenetelmiä. Toteutuksessa voidaan käyttää myös yhteistoiminnallista oppimista sekä vertaisoppimista, jossa oppilaat oppivat selostamalla ideoitaan muille ja osallistumalla toimintaan vertaistensa kanssa. Tämä kehittää heidän taitojaan oman toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa, yhteistyössä muiden kanssa, palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa sekä oman oppimisen arvioinnissa. Muotoiluajattelun lähestymistavat auttavat määrittelemään yhteisön haasteita, visioimaan ja yksilöimään ratkaisuja näihin haasteisiin.

ENGAGE-kurssi on suunniteltu rakenteeltaan neljäksi moduuliksi, joista jokainen sisältää 3-4 oppimistuokiota (kukin 40-60 minuuttia pitkiä). Kurssin pituus (4 viikkoa) ja käytetty aika (oppimistuokioiden määrä) esitetään kuitenkin vain viitteenä. Opettaja voi siis päättää toteuttaako kurssin lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä ja käyttääkö minimimäärän tai enemmän oppitunteja:

Moduuli 1: Teemojen ja aiheiden tunnistaminen.  Kurssin aiheiden ja avainkäsitteiden esittely ja niistä keskustelu, joka tähtää osallistujien tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseksi heidän valmistautuessaan kehittämään omia ratkaisujaan oman yhteisönsä tai paikkakuntansa haasteisiin. Vaikka jokainen opettaja/oppilasryhmä voi itse päättää, mihin aiheisiin/teemoihin keskittyy ensimmäisen moduulin aikana, kaikkien tulisi keskittää yksi tai kaksi oppituntia Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs), niiden taustalla olevaan käsitteisiin ja merkityksiin sekä niiden  yhteisöjä ja yksilöitä koskeviin potentiaalisiin vaikutuksiin.

Moduuli 2: Yksilötyöskentely. Jokainen oppilas määrittelee idean tai ratkaisun haasteeseen tai ongelmaan yhteisötasolla. Oppilaita rohkaistaan olemaan yhteydessä paikallisiin sidosryhmiin ideoidensa kehittämisen tiimoilta, jotta he voivat vastata todellisiin tarpeisiin ja tilanteisiin yhteisöissään. Oppilaat esittävät sitten ideansa luokalleen käyttämällä erilaisia ICT-formaatteja, kuten powerpointia, videoita, esseitä ja tarinankerrontaa jne.

Moduuli 3: Ryhmätyö. Yksittäisten ideoiden esittelyn jälkeen luokka valitsee 3-5 ideaa työstettäväksi ryhmissä käyttämällä jotakin mainituista osallistavista lähestymistavoista. Ryhmät työskentelevät sitten näiden ideoiden parissa ja kehittävät niitä toteuttamiskelpoisiksi ratkaisuiksi, jotka ne sitten esittelevät paikallisille sidosryhmille ja yhteisön johtajille. Ryhmäprojekteihin tulee sisältyä työtä, jolla pyritään löytämään toteuttamiskelpoinen ratkaisu tiettyyn haasteeseen/ongelmaan, joka koskettaa yhteisöä (oppilaiden kotipaikkakuntaa), ja se tulisi kyetä toteuttamaan ilman yhteisölle koituvia merkittäviä kustannuksia.

Moduuli 4: Ratkaisujen esittely. Ryhmätyön valmistumisen jälkeen (toteuttamiskelpoinen ratkaisu) oppilaat ja heidän opettajansa järjestävät ja ohjaavat julkisen tilaisuuden, jossa he esittelevät ryhmätyön tuloksia. Tapahtuma voi olla avoin paikkakunnalla asuville, valituille sidosryhmille ja poliitikoille. Yhteisön sidosryhmistä ja päättäjistä koostuva paneeli valitsee vähintään yhden ratkaisun, jonka he haluavat toteuttaa yhteisössään ja jonka toteuttamista ovat valmiita tukemaan. ”Voittajaehdotus” esitellään myös kunkin koulun oppilaskunnan hallituksessa, mikä voidaan toteuttaa varsinaisen kurssin päätyttyä. ENGAGE-kurssi perustuu osallistumiseen ja käytänteiden yhteisölliseen muokkaamiseen kohti kestävää kehitystä, YK:n SDG-tavoitteiden mukaisesti. Se on prosessi, jossa kaikki asianosaiset, mukaan lukien asianomaiset maaseutuyhteisöjen nuoret, ovat mukana päätöksenteossa joka koskee kehitystyötä sekä julkisten hyödykkeiden ja palvelujen tuottamista.