ENGAGE mācību programma

Projekta “Lauku jaunatnes iesaiste” (angļu val. “Engaging Rural Youth”), turpmāk tekstā – ENGAGE, mērķis ir nodrošināt jauniešus (12-14 gadus vecumā) lauku kopienās, četrās Eiropas valstīs ar nepieciešamajām zināšanām, kompetenci un prasmēm, lai aktīvi piedalītos lēmumu pieņemšanā savās kopienās un būtiski iesaistītos dažādu ar kopienu un lauku attīstību saistītu darbību īstenošanā.

ENGAGE mācību programma ir pedagoģisks pamats četru nedēļu mācību kursam, kurā dalībnieki apspriedīs tēmas, kas saistītas ar kopienu attīstību un lauku kopienu atdzīvināšanu un ilgtspēju. Pēc tam viņi gan individuāli, gan grupās izstrādās inovatīvas idejas, lai stiprinātu savas dzimtās kopienas. Mācību kursa noslēgumā šīs idejas tiks prezentētas publiskās sanāksmēs un vietējās kopienas ieinteresētajām personām. Pēc prezentācijām vietējie lēmumu pieņēmēji un kopienas ieinteresētās personas izvēlēsies idejas, ko attīstīt tālāk vai nekavējoties īstenot kopienā.

ENGAGE mācību programma nodrošina pamatu ENGAGE mācību kursa izmēģinājuma īstenošanai. Tas ietver mācību kursa mērķu noteikšanu, mācību rezultātu, tēmas, konteksta, organizācijas, rezultātu noteikšanu un novērtēšanu. Mācību programma tiks publicēta angļu valodā un pēc tam pielāgota un tulkota ENGAGE projektā iesaistīto partneru valodās, ņemot vērā katras valsts un skolu mācību programmas katrā ENGAGE partnervalstī. Mācību programma ir atvērts izglītības resurss, ko var izmantot citas pamatskolas un skolotāji ārpus ENGAGE projekta iesaistīto partneru skolām, kā arī dažādās valstīs visā Eiropā.