ENGAGE moduļi

ENGAGE mācību kurss ir veidots kā četri moduļi, katrs no tiem ietver 3-4 sesijas (katra no tām ilgst 40-60 minūtes). ENGAGE mācību programmā kopējais mācību kursa ilgums (4 nedēļas), sesiju skaits un pavadītais laiks katrā sesijā ir norādīts tikai kā atsauce. Tādējādi skolotājs var pieņemt lēmumu īstenot mācību kursu īsākā vai ilgākā laika posmā vai arī izmantot vairāk mācību stundu.

Modulis 1 – Mana kopiena un ilgtspējīgas attīstības mērķi

Tēmu noteikšana

Prezentācija un diskusija par noteiktām mācību kursu tēmām un galvenajiem jēdzieniem, lai uzlabotu dalībnieku zināšanas un izpratni, gatavojoties izstrādāt savus risinājumus kādam izaicinājumam vai problēmai savā kopienā. Lai gan katrs skolotājs/skolēnu klase var patstāvīgi izlemt, kurām tēmām pievērsties pirmā moduļa laikā, tomēr ir ieteikums vienu vai divas nodarbības veltīt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), to koncepcijai un nozīmei, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķu potenciālajai ietekmei uz kopienām un cilvēkiem.

Modulis 2 – Idejas sagatavošana

Individuālais darbs

Katrs skolēns definē ideju vai risinājumu kādai savas kopienas iniciatīvai vai problēmai. Skolēni tiks mudināti savas idejas izstrādē iesaistīt vietējās kopienas ieinteresētās personas, lai varētu risināt reālās vajadzības un situācijas savās kopienās. Pēc tam skolēni prezentēs savu ideju savai klasei, izmantojot dažādus informācijas un komunikācijas tehnoloģijas formātus, piemēram, Powerpoint, video, esejas un stāstu veidošanu utt.

Modulis 3 – Idejas attīstība

Grupu darbs

Pēc individuālo ideju prezentācijas klase izvēlas 3-5 idejas, pie kurām strādāt grupās, izmantojot kādu no minētajām līdzdalības pieejām. Pēc tam grupas strādās ar šīm idejām un attīstīs tās par dzīvotspējīgiem risinājumiem, kurus pēc tam prezentēs vietējām ieinteresētajām personām un kopienas līderiem. Grupu projektos jāietver darbs, lai rastu dzīvotspējīgu risinājumu konkrētam izaicinājumam/problēmai, ar kuru saskaras kopiena vai vietējais reģions, kurā dzīvo skolēni, un tam jābūt īstenojamam bez būtiskām izmaksām kopienai.

Modulis 4 – Idejas prezentācija

Risinājumu prezentācija

Pēc grupu darba pabeigšanas (dzīvotspējīgs risinājums) skolēni un viņu skolotāji organizēs un vadīs publisku pasākumu, kurā skolēni prezentēs grupu darba rezultātus. Pasākumā var piedalīties vietējās kopienas iedzīvotāji, izvēlētās ieinteresētās personas un politiķi. Žūrija, kurā ietilpst kopienas ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmēji, izvēlēsies vismaz vienu risinājumu, ko viņi vēlētos redzēt īstenotu savā kopienā un ir gatavi atbalstīt tā īstenošanu. “Uzvarējušais priekšlikums” tiks prezentēts arī katras skolas jauniešu padomē, kas tiks organizēta pēc mācību kursa beigām.


ENGAGE mācību kurss ir balstīts uz sabiedrības līdzdalības pielietošanu plānošanā un politikas veidošanā, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību, kā tas ir izklāstīts ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos. Tas ir process, kurā visas iesaistītās personas, tostarp lauku kopienu jaunieši, tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā par kopienu attīstības darbiem un sabiedrisko preču un pakalpojumu piegādi.

Mācību kursa saturu var apvienot ar mācību pamatpriekšmetu mācīšanu, piemēram, dabaszinātnes, sociālās zinības, māksla, valodas, vēsture un matemātika.

Visa mācību kursa laikā dalībnieki strādā ar dažām vai visām tālāk minētajām tēmām:

  • Ilgtspēja;
  • Inovācijas un uzņēmējdarbība;
  • Mana dzimtā kopiena;
  • Vides jautājumi;
  • Multikulturālisms un visaptverošas zināšanas;
  • Radošums, kultūras mantojums un māksla;
  • Labklājība, pašrealizācija un pašregulācija;
  • Demokrātiskā līdzdalība, cilvēktiesības, mijiedarbība un sava viedokļa un ideju paušana;
  • Darba dzīves kompetences un nodarbinātība.