Curriculum – Svenska

Projektet Engaging Rural Youth (ENGAGE) är ett projekt vars syfte är att rusta unga
människor på landsbygden i fyra europeiska länder med nödvändiga kunskaper,
kompetenser och färdigheter för att aktivt kunna delta och känna engagemang i
framtida frågor som rör utvecklingen av deras landsbygd.


Läroplanen som ENGAGE har utvecklat utgör ett pedagogiskt ramverk för en fyra
veckor lång utbildning där deltagarna kommer få möjlighet att diskutera ämnen
relaterade till samhällsutveckling och för ett hållbart samhälle. De kommer att
arbeta individuellt och i grupp med att utveckla och ta fram innovativa idéer. I
slutet av kursen kommer de få möjlighet att presentera sina idéer för
beslutaförfattarna och andra intresserad i deras hemort. Förhoppningsvis kommer
detta innebära att deras idéer implementeras i den kommunala
verksamhetsplanen.


ENGAGEs läroplan ger ett ramverk för pilotimplementeringen av ENGAGE Training
Course. Detta inkluderar definition av kursmål, lärandemål, teman, sammanhang,
organisation, utvärdering av resultat och bedömning. Läroplanen kommer att
publiceras på engelska och sedan anpassas och översättas till partnerspråk med
hänsyn till nationella läroplaner och skolplaner i vart och ett av ENGAGEpartnerländerna. Läroplanen är en öppen utbildningsresurs som kan tillämpas av
grundskolor och lärare utanför ENGAGE-partnerskapet och i olika länder över hela
Europa