ENGAGE modules – Svenska

En projektledare kommer att övervaka genomförandet av lärarnas utbildning och
stödja dem i pilotimplementeringen och utvärderingen. Han kommer också att
arbeta med lärare för att involvera lokala intressenter (folk från näringslivet,
äldre, personer som arbetar i icke-statliga organisationer etc.) och beslutsfattare i
lärandeaktiviteter som coacher (under genomförandet av inlärningskursen) eller
mentorer (för individerna i projekjter). Se detaljer om de olika rollerna som
intressenter kan ha i implementeringen av de olika modulerna i ENGAGE
Handbook for Trainers.

Varje skola kommer att arbeta med några eller alla av följande teman under den
fyra veckor långa kursen. Dessa inkluderar:
• Hållbarhet
• Innovation och entreprenörskap
• Min hembygd/mitt samhälle
• Miljöfrågor
• Mångkultur och läskunnighet
• Kreativitet, kulturarv och konst
• Välbefinnande, självförverkligande och reglering
• Demokratiskt deltagande, mänskliga rättigheter, interaktion och uttryck för
egna åsikter och idéer
• Arbetslivskompetens och anställning


Kursens innehåll kan kombineras med undervisning i kärnämnen som natur- och
samhällskunskap, konst, språk, historia och matematik.
• Olika pedagogiska tillvägagångssätt kan användas för att implementera
ENGAGE. Skolorna kan därför använda ett problembaserat tillvägagångssätt
(fenomen) och interaktivt lärande som ger en möjlighet att aktivt involvera
och motivera eleverna genom att dra nytta av deras egna erfarenheter,
intressen och färdigheter för att lösa problem, använda exempel och
situationer av intresse för dem i sin vardag. liv och använda en mängd nya,
roliga och ofta visuella undervisningsmetoder. Kooperativt lärande kan också
användas i implementeringen samt kamratlärande där eleverna lär sig
genom att förklara sina idéer för andra och genom att delta i aktiviteter med
sina kamrater. De utvecklar färdigheter i att planera och organisera
lärandeaktiviteter, arbeta i samarbete med andra, ge och ta emot feedback
och utvärdera sitt eget lärande. Designtänkande är till hjälp för att definiera
samhällsutmaningar, föreställa sig och ta fram konkreta lösningar på dessa
utmaningar.


ENGAGE-utbildningen är utformad som fyra moduler vardera inklusive 3-4
sessioner (vardera 40-60 minuter långa). Kursens längd (4 veckor) och tidsåtgång
(antal tillfällen) anges dock endast som referens. En lärare kan alltså bestämma
sig för att genomföra kursen under en kortare eller längre tidsperiod eller
använda fler lektionstimmar.

Modul 1: Identifiera teman och ämnen
Presentation och diskussion om identifierade kursämnen/teman och
nyckelbegrepp för att öka deltagarnas kunskap och förståelse inför utvecklingen av
sina egna lösningar på en utmaning eller ett problem i det egna samhället. Metoder
som Open Space Technology och World Café. Varje lärare/klass kan på egen hand
bestämma vilka ämnen/teman de vill fokusera på. Under den första modulen bör
alla fokusera 1–2 lektioner på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030),
konceptet bakom dem, dess innebörd samt deras potentiella inverkan på samhället
och individer.


Modul 2: Individuellt arbete
Varje elev definierar en idé, en lösning på en utmaning eller ett problem som finns
i samhället. Elever kommer att uppmuntras att ta kontakt med lokala aktörer i
samhället för att utveckla sin idé för att förbättra något i samhället. Eleverna
kommer sedan att presentera sin idé för sin klass med hjälp av IKT (powerpoint,
video, uppsats).


Modul 3: Grupparbete
Efter presentationen av individuella idéer väljer klassen ut 3-5 idéer att arbeta med
i grupper med hjälp av någon av de metoder som nämns. Genom grupparbete
kommer dessa idéer att utvecklas till hållbara lösningar. Dessa kommer därefter att
presenteras för lokala aktörer och samhällsledare. Dessa grupparbeten bör leda
fram till en hållbar lösning på en specifik utmaning/problem som samhället ställs
inför och ska kunna genomföras utan betydande kostnader för samhället.
Modul 4 – Presentation av lösningar:


När grupparbetet är slutfört kommer eleverna och deras lärare att organisera ett
offentligt evenemang där de kommer att presentera resultatet av grupparbetet.
Evenemanget kan vara öppet för människor som bor i samhället, utvalda aktörer
och politiker. En panel bestående av samhällsaktörer och beslutsfattare kommer
att välja ut minst en lösning som de skulle vilja se förverkligas i deras samhälle och
som de är villiga att stödja implementeringen av. ”Det vinnande förslaget” kommer
också att presenteras på ett elevrådsmöte inom varje skola som kommer att
organiseras efter kursens slut.


ENGAGE-utbildningen är baserad på tillämpningen av allmänhetens deltagande i
planering och policyformulering för hållbar utveckling som den presenteras i FN:s
Agenda 2030. Det är en process där alla berörda parter inklusive ungdomarna på
landsbygden är involverade i beslutsfattande om utvecklingsarbete och hur
offentliga varor och tjänster ska distribueras.